Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin porządku domowego.


REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

 

 1. Postanowienia Regulaminu mają na celu ochronę mienia Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Sp. z o.o. oraz utrzymanie w odpowiednim stanie użytkowym i sanitarnym lokali, budynków i ich otoczenia.

 2. Kontrolę nad korzystaniem z pomieszczeń wspólnego użytku sprawuje Administracja GTBS w Jezierzycach Spółka z o.o.

 

§ 1

 1. Osoby przebywające na terenie nieruchomości zobowiązane są do zachowania ciszy w godzinach nocnych tj.: od godz. 22?? do 6?? dnia następnego.

 2. Trzepanie dywanów może odbywać się tylko w dni powszednie, w miejscach do tego wyznaczonych od godz. 7°° do 11°° i od godz. 16°° do 20°°.

 3. Zabrania się trzepania dywanów na balkonach i w oknach.

 

§ 2

 1. Zabrania się wykonywania przez lokatorów czynności mogących spowodować zanieczyszczenie miejsc służących do wspólnego użytku (klatki schodowe, otoczenie budynku, korytarze piwniczne itp.) np.: przez czyszczenie obuwia, trzepanie odzieży, chodników itp. Lokatorzy powinni dbać o czystość i porządek na klatce schodowej i korytarzach piwnicznych. 

 2. Zabrania się umieszczania przez lokatorów w miejscach wspólnego użytkowania (klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych) przedmiotów utrudniających korzystanie z tych pomieszczeń.

 3. Na klatkach schodowych, w piwnicach i na balkonach niedopuszczalne jest przechowywanie materiałów żrących i łatwopalnych.

 

§ 3

Zabrania się spożywania alkoholu, środków odurzających i palenia tytoniu na klatkach schodowych oraz innych pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 4

1. Wszyscy Najemcy powinni dbać o zachowanie czystości klatek schodowych

i korytarzy piwnicznych poprzez zamiatanie ich raz na tydzień. Mycie klatek

schodowych powinno odbywać się co najmniej dwa razy w miesiącu, a okien na

klatkach schodowych i okienek piwnicznych dwa razy do roku, w porze wiosennej

i jesiennej.

2.Lokatorzy zobowiązani są do usuwania śmieci oraz śniegu i lodu z balkonów.

Powinnością każdego lokatora jest dbałość o estetyczny wygląd balkonu.

3. Zabrania się przechowywania na balkonach i tarasach przedmiotów oszpecających

wygląd domu i jego otoczenia.

4.Niedozwolony jest montaż skrzynek na kwiaty po zewnętrznej stronie balkonu.

Podlewanie kwiatów na balkonach odbywać się powinno w taki sposób, aby nie

uległy zalaniu elewacje budynku, balkonu, jak również okna niższych kondygnacji.

 

 

 

- 2 -

 

§ 5

 1. Zabrania się wykonywania czynności mogących spowodować uszkodzenie posadzki na klatkach schodowych, rysowania lub niszczenia ścian klatek schodowych i elewacji budynku.

 2. Zabrania się samowolnych zmian elewacji w szczególności poprzez montaż anten satelitarnych lub zabudowy balkonów.

 3. Niedopuszczalne jest samowolne instalowanie anten radiowych i telewizyjnych na

dachach budynków jak również wchodzenie na dach.

 1. Za spowodowanie zniszczenia elewacji, ścian lub drzwi wejściowych odpowiedzialność, również materialną, ponoszą pełnoletni sprawcy lub rodzice (opiekunowie) małoletnich sprawców.

 

§ 6

 1. Przy korzystaniu z piwnicy lokator jest obowiązany przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie ochrony p.poż. W szczególności niedozwolone jest przechowywanie w piwnicy materiałów wybuchowych i łatwopalnych oraz palenie tytoniu i używanie otwartego ognia.

 2. W piwnicach zabrania się:

 • zastawiania korytarzy piwnicznych wszelkimi przedmiotami,

 • przechowywania rzeczy stanowiących pożywkę dla gryzoni,

 • przechowywania przedmiotów gnijących i rozkładających się.

 

§ 7

W przypadku przeprowadzania dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji lokatorzy obowiązani są udostępnić wszystkie zajmowane przez siebie pomieszczenia gospodarcze znajdujące się poza lokalami.

 

§ 8

Korzystanie przez lokatorów z suszarni i wózkowni odbywa się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia między mieszkańcami i utrzymania porządku w nieruchomości, a suszarnia lub wózkownia nie powinny być używane do innych celów.

§ 9

Śmieci należy wyrzucać do pojemników w taki sposób, aby nie zanieczyszczać otoczenia.
W przypadku rozsypania bądź rozlania osoba, która to zrobiła, powinna miejsce zabrudzenia niezwłocznie posprzątać.

 

§ 10

 1. Zabrania się samodzielnego podłączania do urządzeń zbiorczych: gazu, wody, kanalizacji, energii elektrycznej, telewizji kablowej i sieci komputerowych oraz pochłaniaczy kuchennych do kratek wentylacyjnych.

 2. Zabrania się wykonywania wszelkich napraw instalacji elektrycznych znajdujących się poza mieszkaniem lokatora. Wszelkie usterki należy zgłaszać Administracji GTBS w Jezierzycach Spółka z o.o.

 

- 3 -

 

§ 11

 1. Lokatorzy posiadający w lokalach zwierzęta powinni im zapewnić odpowiednią opiekę, przestrzegać przepisów sanitarno-porządkowych oraz usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez nie na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach służących do wspólnego użytku mieszkańców. Właściciele psów zobowiązani są naprawiać szkody wyrządzone przez zwierzęta w zieleni nieruchomości oraz usuwać odchody fizjologiczne.

 2. Psy należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu. Zabrania się wprowadzania psów do piaskownic, na teren placów zabaw lub boisk.

 3. Niedozwolone jest karmienie ptaków na balkonach i parapetach okiennych.

 

§ 12

 1. Parkowanie pojazdów samochodowych jest dopuszczalne tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

 2. Zabrania się poruszania pojazdami po chodnikach, trawnikach i innych miejscach nie przeznaczonych dla ruchu kołowego.

3. Zabrania się dokonywania hałaśliwych napraw samochodów i motocykli,

malowania karoserii, a także mycia pojazdów poza miejscami do tego

wyznaczonymi (myjnie samochodowe)zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

 

§ 13

 1. Opiekę nad zielenią oraz placami zabaw dla dzieci sprawuje Administracji GTBS w Jezierzycach Spółka z o.o.

 2. Zabrania się niszczenia krzewów i kwiatów.

 3. Obowiązkiem lokatorów jest dbałość o trawniki, krzewy i drzewa na nieruchomości. Inicjatywy lokatorów w zakresie nasadzeń i pielęgnacji drzew we własnym zakresie muszą być uzgodnione z administratorem nieruchomości.

 

§ 14

 1. Zabrania się przeróbek instalacji wewnątrz lokali bez zgody Administracji GTBS w Jezierzycach Spółka z o.o.

 2. Wszelkie zmiany konstrukcyjne wewnątrz lokali (np. wyburzanie ścian działowych) jak też zmiana sposobu użytkowania wymagają zgody Administracji GTBS w Jezierzycach Spółka z o.o., wykonania niezbędnej dokumentacji konstrukcyjno-architektonicznej i ewentualnie pozwolenia na budowę.

 3. Ewentualne wyłączenia na czas remontu instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, dopływu energii elektrycznej, należy bezwzględnie uzgodnić z Administracją GTBS w Jezierzycach Spółka z o.o.

 

§ 15

 1. O wszelkich uszkodzeniach czy nieprawidłowościach zauważonych na terenie budynku, nieruchomości lub o wadliwym funkcjonowaniu instalacji ( przeciek wody, przepalanie się żarówek, uszkodzenie wyłączników na klatkach schodowych itp.) lokatorzy powinni niezwłocznie poinformować Administrację GTBS w Jezierzycach Spółka z o.o.

 2. W razie wybuchu pożaru na lokatorach ciąży obowiązek powiadomienia Straży Pożarnej i Administracji GTBS w Jezierzycach Spółka z o.o.

- 4 -

 

 1. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć zawór

dopływu gazu, po czym niezwłocznie powiadomić o nieszczelności gazowej pogotowie gazowe oraz Administrację GTBS w Jezierzycach Spółka z o.o.

 1. Z uwagi na możliwość zaistnienia awarii w lokalach w czasie nieobecności lokatorów oraz konieczności jej niezwłocznego usunięcia, lokatorzy jeżeli przewidują dłuższą nieobecność, powinni powiadomić Administrację GTBS w Jezierzycach Spółka z o.o. o osobie uprawnionej do udostępnienia lokalu.
  W przypadku braku możliwości kontaktu z lokatorem, Administracja GTBS w Jezierzycach Spółka z o.o. ma prawo do komisyjnego wejścia do lokalu pod

nieobecność lokatora, celem usunięcia awarii lub zaistniałego zagrożenia.

 

§ 16

Koszty napraw szkód wyrządzonych w zajmowanym lokalu oraz pomieszczeniach wspólnego użytkowania, wynikłe z winy lokatora - pokrywa w całości lokator.

 

§ 17

Prowadzenie działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych wymaga zgody Administracji GTBS w Jezierzycach Spółka z o.o.

 

§ 18

 1. Przypadki naruszania przepisów przez innych użytkowników bądź osoby trzecie należy zgłaszać do Administracji GTBS w Jezierzycach Spółka z o.o.

 2. Uwagi o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu ludzi albo mieniu znajdującemu się na terenie nieruchomości należy zgłaszać Administracji GTBS w Jezierzycach Spółka z o.o., Straży Gminnej, Policji i Straży Pożarnej.

 

§ 19

W razie przekraczania postanowień niniejszego Regulaminu Administracja GTBS w Jezierzycach Spółka z o.o. może kierować wnioski o ukaranie do właściwych organów państwowych lub samorządowych.

 

§ 20

Niniejszy Regulamin Porządku Domowego został zatwierdzony zarządzeniem Prezesa Zarządu Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Spółka z o.o. z dnia 9.01.2012 r. i obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Jasińska 05-01-2012 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leszek Litwinienko 05-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Iwona Jasińska 10-01-2012 11:30