Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dla kandydatów na najemców lokali.

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

 

 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego mogą być tworzone jako:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółdzielnie osób prawnych.

 

Przedmiotem działania TBS jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

 

SKĄD PIENIĄDZE NA BUDOWĘ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH?

Budynki TBS budowane są:

 • ze środków własnych TBS
 • kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego
 • dotacji z budżetu gminy w tym:
 1. działka przeznaczona pod budowę
 2. uzbrojenie techniczne terenu
 3. środki finansowe
 • partycypacji zakładów pracy dla wskazanych osób oraz partycypacji osób fizycznych będących najemcami

 

KTO JEST UPRAWNIONY DO WYNAJMOWANIA MIESZKANIA W ZASOBACH TBS?

 

 1. Osoby fizyczne (indywidualne) oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, które w dniu objęcia lokalu mieszkalnego nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.
 2. Średni miesięczny dochód (przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe) gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu, nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie pomorskim, tj. 3.746,69 zł (Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2014 r.), więcej niż:

- o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

- o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

- o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób,

Przykład:

 

Osoby ubiegające się o mieszkanie w TBS nie mogą zarabiać więcej niż:

 • 5.844,84 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
 • 8.767,26 zł w gospodarstwie domowym dwuosobowym,
 • 10.715,54 zł w gospodarstwie domowym trzyosobowym,
 • 12.663,82 zł w gospodarstwie domowym czteroosobowym,
 • 14.612,10 zł w gospodarstwie domowym pięcioosobowym,
 • 16.560,38 zł w gospodarstwie domowym sześcioosobowym

 

 1. Średni miesięczny dochód (przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe) gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu w innych przypadkach, niż wskazane w pkt. "2", nie przekracza:

- 80% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

- 120% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

- 165% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

- 200% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

- 200% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie pomorskim tj. 3.746,69 zł (Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2014 r.) oraz współczynnika 1,2.

 

Przykład:

 

Osoby ubiegające się o mieszkanie w TBS nie mogą zarabiać więcej niż:

 • 3.596,82 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
 • 5.395,23 zł w gospodarstwie domowym dwuosobowym,
 • 7.418,45 zł w gospodarstwie domowym trzyosobowym,
 • 8.992,06 zł w gospodarstwie domowym czteroosobowym,
 • 10.790,47 zł w gospodarstwie domowym pięcioosobowym,
 • 12.588,88 zł w gospodarstwie domowym sześcioosobowym

 

JAKA JEST WYSOKOŚĆ KAUCJI ZAPEZPIECZAJĄCEJ POKRYCIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU NAJMU - WPŁATA PRZED PODPISANIEM UMOWY?

 

Kaucja stanowi zabezpieczenie pokrycia ewentualnych kosztów uszkodzeń
i napraw wyposażenia mieszkania spowodowanych przez najemcę. Kwota kaucji odpowiada 12-krotności miesięcznego czynszu i płatna jest przed podpisaniem umowy z TBS, jest ona bezwzględnie wymagalna.

 

PRZYKŁAD: (stawka czynszu 9,50 zł)

 

lokal mieszkalny o pow.   32,1  m2             3.659,40 zł

lokal mieszkalny o pow.   32,9 m2              3.750,60 zł

lokal mieszkalny o pow.   33,5 m2              3.819,00 zł

lokal mieszkalny  o pow.  44,0 m2              5.016,00 zł

lokal mieszkalny o pow.   45,1 m2              5.141,40 zł

lokal mieszkalny o pow.   50,0 m2              5.700,00 zł

lokal mieszkalny o pow.   52,8 m2              6.019,20 zł

lokal mieszkalny o pow.   68,9 m2              7.854,60 zł

 

 

 

 

JAK  WYSOKI  BĘDZIE  CZYNSZ?

 

Wysokość czynszu w zasobach TBS jest ustalana przez Zgromadzenie Wspólników TBS.

Czynsze za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez TBS powinny pokryć koszty eksploatacji budynków jak też spłatę kredytu (wraz z odsetkami) zaciągniętego na budowę.

 

Miesięczna stawka czynszu (bez opłat eksploatacyjnych ) za lokal mieszkalny  aktualnie wynosi 9,50 zł/m2 dla zasobu mieszkaniowego położonego w Jezierzycach ul. Ogrodowa 2 i w Siemianicach ul. Kasztanowa 9,10,12,14;  oraz  9,80 zł/m2 dla zasobu mieszkaniowego położonego w Siemianicach ul. Słupska 47, 49.

 

(9,80 zł/m2)

lokal mieszkalny o pow.   32,1  m2             314,58  zł

lokal mieszkalny o pow.   32,9 m2              322,42  zł

lokal mieszkalny o pow.   33,5 m2              328,30  zł

lokal mieszkalny  o pow.  44,0 m2              431,20  zł

lokal mieszkalny o pow.   45,1 m2              441,98  zł

lokal mieszkalny o pow.   50,0 m2              490,00  zł

lokal mieszkalny o pow.   52,8 m2              517,44  zł

lokal mieszkalny o pow.   68,9 m2              675,22  zł

 

Najemca dodatkowo ponosi koszty związane z opłatami eksploatacyjnymi, tj. za:

 • zużytą wodę, odprowadzane ścieki, podgrzanie wody, centralne ogrzewanie,  energię elektryczną (w piwnicy, na klatkach schodowych, oświetlenie zewnętrzne budynku, urządzenia zasilające RTV),  opłatę śmieciową, abonament za legalizację  wodomierzy, konserwację instalacji antenowej i domofonowej.

Lokale mieszkalne posiadają opomiarowanie zużytego ciepła oraz zużycia wody. Wszystko po to, aby każdy z najemców zapłacił za to, co zużyje. Przyczyni się to do zmniejszenia kosztów i wzrostu oszczędności.

 

Można przyjąć, że opłaty eksploatacyjne w lokalu o powierzchni np.:

- 32,1 m2 w rodzinie 2 osobowej  wynosić mogą około 170 zł,

- 45  m w rodzinie  3 osobowej wynosić mogą około  250 zł,

- 50 m2  w rodzinie 4 osobowej wynosić mogą około    310 zł

 

Łącznie zatem czynsz wraz z opłatami eksploatacyjnymi wyniesie:

 • w lokalu o pow. 32,1 m2 i 2 osobowej rodzinie  ok. 460 zł
 • w  lokalu o pow. 45,0  m2  i  3 osobowej rodzinie ok.   660 zł
 • w lokalu o pow.  50,0 m2  i 4  osobowej rodzinie  ok.  770 zł

 

Do obliczeń przyjęto, że osoba zużywa 3,0 m3 wody i tyle produkuje ścieków (każdy będzie płacił zaliczkę za wodę, odprowadzenie ścieków i podgrzanie wody w momencie zasiedlenia 1,5 m3  na osobę a następnie po okresie rozliczeniowym  zaliczkę obliczoną jako średnie zużycie wody w danym lokalu) - koszt dostawy wody i odprowadzenia ścieków wynosi 9,12 zł/m3 (w tym woda 2,70 zł/m3, ścieki 6,42 zł/m3); koszt podgrzania wody 15,00 zł/m3, stawka za c.o. dostosowana jest do każdego mieszkania indywidualnie w zależności od stopnia zużycia ciepła odczytanego z podzielników w danym okresie rozliczeniowym, opłata śmieciowa (zaliczka) za odpady segregowane ustalona w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym 10,00 zł (1 os.), 18,00 zł (2 os.), 25,00 zł (3-4 os.), 30,00 zł (powyżej 4 os.) oraz oświetlenie klatki schodowej i piwnicy  4,11 zł od  lokalu (Siemianice) 2,91 zł (Jezierzyce),  abonament za legalizację wodomierzy  2,70 zł za  każdy wodomierz.

Dodatkowo najemca we własnym zakresie będzie dokonywał zakupu gazu butlowego około 50-60 zł miesięcznie (dotyczy budynków mieszkalnych w miejscowości Jezierzyce ul. Ogrodowa 2 oraz w miejscowości Siemianice ul. Słupska 47 i 49). Do budynków przy ul. Kasztanowej w Siemianicach doprowadzony jest gaz ziemny.

Powyższe wyliczenia są tylko orientacyjne, dokonane na podstawie okresu eksploatacyjnego w zrealizowanych przez nas zasobach mieszkaniowych.

 

Budowane przez TBS obiekty mieszkalne charakteryzują się podwyższonymi normami cieplnymi, dotyczącymi ścian zewn. budynku, posiadającymi jednocześnie tzw. ciepłą i szczelną stolarkę okienną i drzwiową.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, najemca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu podpisania umowy najmu nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

 

ZASADY ZASIEDLENIA POCZĄTKOWEGO OBOWIĄZUJĄCE W DNIU ZAWARCIA  UMOWY NAJMU.

 

Minimalna powierzchnia użytkowa, jaką powinno posiadać mieszkanie oddawane w najem:

 • w mieszkaniu o pu.   25 m2          -  1 osoba
 • w mieszkaniu o pu.   32 m2          -  2 osoby
 • w mieszkaniu o pu.   44 m2        -  3 osoby
 • w mieszkaniu o pu.   52 m       -  4 osoby
 • w mieszkaniu o pu.   63 m       -  5 osób
 • w mieszkaniu o pu.   69 m2          -  6 i więcej

 

PRIORYTETY KWALIFIKACJI PRZYSZŁYCH NAJEMCÓW.

 

Komisja d/s kwalifikowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych z zasobów Spółki przy weryfikacji wniosków w przypadku ww. lokalu mieszkalnego kierować się będzie w szczególności nw. priorytetami kwalifikacji przyszłych najemców mieszkań zgodnie z § 13 umowy Spółki:

– osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu stanowiącego własność Gminy Słupsk, które zobowiązały wyzbyć się tytułu prawnego do tego lokalu, z dniem objęcia lokalu w Spółce,

- rodziny zamieszkujące w lokalach przegęszczonych, tj. lokalach, których powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2,

- osoby niezbędne dla Gminy Słupsk z uwagi na potrzeby kadrowe, wskazane przez Wójta Gminy Słupsk,

- osoby zameldowane na stałe i zamieszkałe na terenie Gminy Słupsk przez okres nie krótszy niż dwanaście miesięcy, bezpośrednio przed terminem składania wniosków,

- dochód miesięczny w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie jest mniejszy niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie i nie większy niż 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie (ogłaszanego, co pół roku przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”).

- dochód miesięczny na jedną osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym (dwie i więcej osób) nie jest mniejszy niż 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie i nie większy niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie (ogłaszanego, co pól roku przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Jasińska 29-01-2016 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Jasińska 29-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2016 13:08