Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dla kandydatów na najemców lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Gminnego T.B.S.

 

SPOŁECZNE  BUDOWNICTWO  CZYNSZOWE

TOWARZYSTWA  BUDOWNICTWA  SPOŁECZNEGO

 

 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego mogą być tworzone jako:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółdzielnie osób prawnych.

Przedmiotem działania TBS jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Wysokość czynszu  w zasobach TBS - maksymalnie w skali roku - wynosić może 4% wartości odtworzeniowej lokalu i jest ustalana przez Zgromadzenie Wspólników TBS.

 

Czynsze za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez TBS powinny pokryć koszty eksploatacji budynków jak też spłatę kredytu (wraz z odsetkami) zaciągniętego na budowę.

 

KTO JEST UPRAWNIONY DO WYNAJMOWANIA MIESZKANIA W ZASOBACH TBS:

 

 • osoby fizyczne (indywidualne), które w dniu objęcia lokalu mieszkalnego nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości
 • dochód ich gospodarstw domowych, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie pomorskim, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:
  1. o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  2. o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  3. o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

  

SKĄD PIENIĄDZE NA BUDOWĘ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH:

 • preferencyjny kredyt oprocentowany z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego do 70% wartości przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego. przedsięwzięcia (oprocentowanie kredytu będzie zmienne  i ustalone jest w stosunku rocznym jako stopa efektywna  w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli  w NBP,
 • dotacja z budżetu gminy w tym:
  1. działka przeznaczona pod budowę
  2. uzbrojenie techniczne terenu
  3. środki finansowe
 • partycypacja zakładów pracy dla wskazanych osób oraz partycypacja osób fizycznych będących najemcami
 • inne środki własne TBS.

 

JAKIE TRZEBA MIEĆ DOCHODY?

Przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe  (art.  30 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – wyliczenie na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie pomorskim ogłoszonego przez GUS w   III  kwartale 2010 r.   3.445,45 zł  - Obwieszczenie Prezesa  GUS  z dnia  29 listopada 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2010 r.)

Osoby ubiegające się o mieszkanie w TBS nie mogą zarabiać więcej niż:

 •   5.374,91 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym
 •   8.062,36 zł w gospodarstwie domowym dwuosobowym
 •   9.854,00 zł w gospodarstwie domowym trzyosobowym
 • 11.645,63 zł w gospodarstwie domowym czteroosobowym

-    13.437,27 zł w gospodarstwie domowym pięcioosobowym

-    15.228,91 zł w gospodarstwie domowym  sześcioosobowym

  

USTALA SIĘ ZASADY ZASIEDLENIA POCZĄTKOWEGO OBOWIĄZUJĄCE  W DNIU ZAWARCIA  UMOWY NAJMU:

Minimalna powierzchnia użytkowa, jaką powinno posiadać mieszkanie oddawane w najem

 • w mieszkaniu o pu.   25 m2          -  1 osoba
 • w mieszkaniu o pu.   32 m2          -  2 osoby
 • w mieszkaniu o pu.   44 m2        -  3 osoby
 • w mieszkaniu o pu.   52 m       -  4 osoby
 • w mieszkaniu o pu.   63 m       -  5 osób
 • w mieszkaniu o pu.   69 m2          -  6 i więcej

  

JAKA WYSOKOŚĆ KAUCJI  ZAPEZPIECZAJĄCEJ POKRYCIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU NAJMU - WPŁATA PRZED PODPISANIEM UMOWY.

 

Kaucja stanowi zabezpieczenie pokrycia ewentualnych kosztów uszkodzeń i napraw wyposażenia mieszkania spowodowanych przez najemcę. Kwota kaucji odpowiada 12-krotności miesięcznego czynszu i płatna jest przed podpisaniem umowy z TBS, jest ona bezwzględnie wymagalna.

  

PRZYKŁAD:  KAUCJA  -  12 – krotność miesięcznego czynszu

 

lokal mieszkalny o pow.   32,1  m2             3.274,20 zł

lokal mieszkalny o pow.   32,9 m2              3.355,80 zł

lokal mieszkalny o pow.   33,5 m2              3.417,00 zł

lokal mieszkalny  o pow.  44,0 m2              4.080,00 zł

lokal mieszkalny o pow.   45,1 m2              4.600,20 zł

lokal mieszkalny o pow.   50,0 m2              5.100,00 zł

lokal mieszkalny o pow.   52,8 m2              5.385,60 zł

lokal mieszkalny o pow.   68,9 m2              7.027,80 zł

  

JAK  WYSOKI  BĘDZIE  CZYNSZ?

Maksymalna wysokość rocznego czynszu w lokalach TBS nie może przekraczać 4% wartości lokalu.

Zatem czynsz maksymalny (bez opłat eksploatacyjnych ) lokalu mieszkalnego wynosi  obecnie 8,50 zł/m2 miesięcznie.  

 

lokal mieszkalny o pow.   32,1  m2             272,85  zł

lokal mieszkalny o pow.   32,9 m2              279,65  zł

lokal mieszkalny o pow.   33,5 m2              284,75  zł

lokal mieszkalny  o pow.  44,0 m2              374,00  zł

lokal mieszkalny o pow.   45,1 m2              383,35  zł

lokal mieszkalny o pow.   50    m2              425,00  zł

lokal mieszkalny o pow.   52,8 m2              448,80  zł

lokal mieszkalny o pow.   68,9 m2              585,65  zł

  

Trzeba wziąć również pod uwagę, że najemca dodatkowo będzie ponosił koszty związane z opłatami eksploatacyjnymi, tj. za:

 • zużytą wodę, odprowadzane ścieki, podgrzanie wody, centralne ogrzewanie,  energię elektryczną     (w piwnicy, na klatkach schodowych, oświetlenie zewnętrzne budynku,  urządzenia zasilające RTV),  wywóz śmieci, abonament za legalizację  wodomierzy, konserwację instalacji antenowej i domofonowej (przez pierwszy rok nie pobiera się opłat za konserwację instalacji antenowej i domofonowej).

Przyjmuje się, że budynek będzie posiadał opomiarowanie zużytego ciepła, a w lokalach mieszkalnych będą pomierniki ciepła. Opomiarowane będzie również zużycie wody. Wszystko po to, aby każdy z najemców zapłacił za to, co zużyje a jednocześnie przyczyni się to do oszczędzania.

  

Można przyjąć, że opłaty eksploatacyjne w lokalu o powierzchni np.:

- 32,1 m2 w rodzinie 2 osobowej  wynosić mogą około 170 zł,

- 45  m w rodzinie  3 osobowej wynosić mogą około  250 zł,

- 50 m2  w rodzinie 4 osobowej wynosić mogą około    310 zł

  

Łącznie zatem czynsz wraz z opłatami eksploatacyjnymi wyniesie:

 • w lokalu o pow.  32,1 m2 i 2 osobowej rodzinie    ok.  420 zł
 • w  lokalu o pow. 45,0  m2  i  3 osobowej rodzinie ok.   600 zł
 • w lokalu o pow.  50,0 m2  i 4  osobowej rodzinie  ok.  700 zł

 

Do obliczeń przyjęto, że osoba zużywa 3,0 m3 wody i tyle produkuje ścieków (każdy będzie płacił zaliczkę za wodę, odprowadzenie ścieków i podgrzanie wody w momencie zasiedlenia 1,5 m3  na osobę a następnie po okresie rozliczeniowym  zaliczkę obliczoną jako średnie zużycie wody w danym lokalu) - koszt dostawy wody i odprowadzenia ścieków wynosi 7,58 zł/m3 (w tym woda 2,44 zł/m3, ścieki 5,14 zł/m3); koszt podgrzania wody 15,00  zł/m 3, stawka za c.o. dostosowana jest do każdego mieszkania indywidualnie w zależności od stopnia zużycia ciepła odczytanego z podzielników w danym okresie rozliczeniowym, wywóz  śmieci 8,32 zł za  1 osobę  oraz  oświetlenie klatki schodowej i piwnicy  4,11 zł od  lokalu (Siemianice) 2,91 zł (Jezierzyce),  abonament za legalizację wodomierzy  2,44 zł za  każdy wodomierz.

Dodatkowo najemca we własnym zakresie będzie dokonywał zakupu gazu butlowego około  50 zł  miesięcznie (dotyczy budynków mieszkalnych w miejscowości Jezierzyce ul. Ogrodowa 2 oraz w miejscowości Siemianice ul. Słupska 47 i 49). Do budynków przy ul. Kasztanowej w Siemianicach doprowadzony jest gaz ziemny. 

Oczywiście są to wyliczenia orientacyjne, dokonane na podstawie okresu eksploatacyjnego w zrealizowanych przez nas zasobach mieszkaniowych.

  

Realizowane przez nas obiekty mieszkalne charakteryzują się podwyższonymi normami cieplnymi, dotyczącymi ścian zewn. budynku, posiadającymi jednocześnie tzw. ciepłą i szczelną stolarkę okienną i drzwiową.

  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, najemca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu podpisania umowy najmu nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

  

PRIORYTETY KWALIFIKACJI PRZYSZŁYCH NAJEMCÓW:

 

Komisja d/s kwalifikowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych z zasobów Spółki przy weryfikacji wniosków w przypadku ww. lokalu mieszkalnego kierować się będzie w szczególności nw. priorytetami kwalifikacji przyszłych najemców mieszkań zgodnie z § 13 umowy Spółki:

 

– osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu stanowiącego własność Gminy Słupsk, które zobowiązały wyzbyć się tytułu prawnego do tego lokalu, z dniem objęcia lokalu w Spółce,

- rodziny zamieszkujące w lokalach przegęszczonych, tj. lokalach, których powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2,

- osoby niezbędne dla Gminy Słupsk z uwagi na potrzeby kadrowe, wskazane przez Wójta Gminy Słupsk,

- osoby zameldowane na stałe i zamieszkałe na terenie Gminy Słupsk przez okres nie krótszy niż dwanaście miesięcy, bezpośrednio przed terminem składania wniosków,

- dochód miesięczny w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie jest mniejszy niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie i nie większy niż 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie (ogłaszanego co pól roku przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”).

- dochód miesięczny na jedną osobę w  wieloosobowym gospodarstwie domowym (dwie i więcej osób) nie jest mniejszy niż 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie i nie większy niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie (ogłaszanego co pól roku przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”).

 

Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia  29 listopada 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2010 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie pomorskim w  III  kwartale 2010 r.   3.445,45 zł  

(na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)

  

 1. dochód miesięczny w jednoosobowym gospodarstwie domowymnie jest mniejszy niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie i nie większy niż 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie (ogłaszanego co pół roku przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”).

  

60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia   2.067,27 zł

80 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia   2.756,36 zł

  

 1. dochód miesięczny na jedną osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym(dwie i więcej osób) nie jest mniejszy niż 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie i nie większy niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie (ogłaszanego co pół roku przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”).”

  

50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia   1.722,73 zł

75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia   2.584,09 zł 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Kuleta 12-10-2009 09:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Iwona Jasińska 26-03-2013 12:46