herb BIP - Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Sp. z o.o.

www.bip.gtbs.slupsk.ug.gov.pl

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Siemianicach Gmina Słupsk

Słupsk dnia 19.05.2010 r.


Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Słupsku” Sp. z o.o.

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż atrakcyjnie położonych działek

pod budowę domów jednorodzinnych

w Siemianicach Gmina Słupsk


Lp.


Nr działki

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza netto w PLN

Wadium

w PLN

1

233/12

864

51.500,00

5.150,00

2

233/13

863

51.400,00

5.140,00zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00067632/5. Działki przeznaczone są pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z poddaszem użytkowym, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr Gb-73311-282/2008 z dnia 15 września 2008 roku.


 1. Przetarg odbędzie się dnia 11 czerwca 2010 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

 2. Działki przeznaczone są do sprzedaży na własność i mają możliwość podłączenia do istniejącej infrastruktury technicznej.

 3. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1.000,00 zł netto. Oferenci zgłaszają ustnie (aż do trzykrotnego wywołania) kolejne wyższe ceny netto od poprzedniej, decydując o kolejnej cenie powiększonej nie mniej niż wynosi minimalne postąpienie.

 4. Sprzedaż działek opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT na podstawie art.5 ust. 1 pkt.1 i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami),

 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium z podaniem numeru działki. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium, dowody osobiste obojga małżonków, powinien znać Nr NIP. W przypadku nabycia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej; dla osób fizycznych należy mieć aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości, jeżeli taka zgoda jest wymagana. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.

 6. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 07 czerwca 2010 roku przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Ustce nr PL 95 9315 0004 0050 4087 2000 0010. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego GTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku ul. Sportowa 34.

 7. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie przelewu z banku.

 8. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

 9. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z decyzją o warunkach zabudowy nr Gb-73311-282/2008 z dnia 15 września 2008 roku oraz z warunkami przetargu.

 10. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.

 11. Dane osobowe (zawarte w protokole) z przetargu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

 12. GTBS Sp. z o.o. zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy GTBS Sp. z o.o. może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz GTBS Sp. z o.o w Słupsku.

 13. Przed zawarciem umowy sprzedaży nabywca zapłaci na podane wyżej konto cenę nabycia nieruchomości wraz z podatkiem VAT. Nabywca pokrywa również koszt opłat notarialnych, koszt wypisów z aktu oraz opłaty sądowe.

 14. GTBS Sp. z o.o ma prawo odwołania przetargu bez podawania przyczyny.
PREZES GTBS sp. z o.o.

Marek Biernacki


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Kuleta 20-05-2010 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Kuleta 20-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Rafał Kuleta 20-05-2010 15:15