Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o naborze kandydatów na najemcę lokalu w budynku przy ul. Kasztanowej 10 w Siemianicach

INFORMACJA O NABORZE  KANDYDATÓW

 ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY NAJMU

LOKALU MIESZKALNEGO -  DWUPOKOJOWEGO

W SIEMIANICACH PRZY UL. KASZTANOWEJ  10

ORAZ ZASADY PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ

 

Zarząd „Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku” sp. z o.o. ogłasza nabór kandydatów zainteresowanych zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego dwupokojowego o łącznej pow. 34,20 m2 zlokalizowanego w miejscowości Siemianice przy ul. Kasztanowej 10. Planowane zasiedlenie mieszkania nastąpi dnia 9 czerwca 2010 r.

Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie GTBS sp. z o.o., ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk w terminie od dnia 20.04.2010 r. do dnia 04.05.2010 r. 

 

Najemca, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego będzie zobowiązany do wpłaty kaucji mieszkaniowej w wysokości 12-to krotności miesięcznego czynszu, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu, płatnej przed datą podpisania umowy najmu. Wysokość kaucji na dzień 09 czerwca 2010 r. będzie wynosić  3.324,24 zł.

 

Wymagana jest również wpłata partycypacji w wysokości 22 % aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego, tj. 30.344,29 zł. 

 

 

Miesięczny czynsz na dzień 09 czerwca 2010 r. wynosić będzie 277,03 zł (8,10 zł/m2).
Od dnia 01 lipca 2010 r. czynsz wynosić będzie 8,50 zł/m2.  Najemca dodatkowo będzie ponosić koszty związane z opłatami eksploatacyjnymi, tj. za wodę, ścieki, podgrzanie wody, wywóz nieczystości stałych, centralne ogrzewanie, energię elektryczną w piwnicy i na klatce schodowej, gaz ziemny, abonament za legalizację wodomierzy. Opłaty eksploatacyjne w gospodarstwie domowym trzyosobowym wynoszą średnio 300,00 zł. Łącznie, zatem miesięczny czynsz wraz z opłatami za świadczenia w lokalu o pow. 34,20 m2 wyniesie około 577,00 zł (do łącznej sumy opłat należy doliczyć opłatę za zużycie energii elektrycznej w lokalu).

 

Razem miesięczne należności w gospodarstwie domowym trzyosobowym mogą wynieść:

1. Czynsz                                                           8,10zł/m2 x 34,20 m2                        = 277,03 zł

2. Opłaty za świadczenia:

    - zaliczka za centralne ogrzewanie,         np. 3,40 zł     x 34,20 m2                        = 116,28 zł              

       (ustalana jest dla każdego mieszkania

        indywidualnie w zależności od stopnia

        zużycia ciepła na podst. odczytu

        podzielników ciepła w danym okresie)

    - podgrzanie zimnej wody                             15,00 zł    x 4,50 m3                          =  67,50 zł

    - zaliczka za wodę                                           2,30 zł    x  9,00 m3                                  =   20,70 zł

                     za odpr. ścieków                             4,07 zł   x  9,00 m3                           =   36,63 zł

    - gaz sieciowy                                                  7,00 zł   x  3 os.                             =  21,00 zł

    - abonament za wodomierz                                                                                    =    4,88 zł

    - wywóz nieczystości stałych                           7,19 zł   x  3 os.                            =  21,57 zł

    - energia w piwnicy, na klatce, ośw. zewn.

       przy budynku, urządzenia RTV                                                                          =    4,11 zł

  RAZEM:                                                                                                                  = 569,70 zł

Złożone wnioski będą weryfikowane przez Komisję d/s kwalifikowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych z zasobów Spółki, która sporządzi listę osób spełniających warunki formalne. Z posiedzenia Komisji d/s kwalifikowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych z zasobów Spółki sporządzony zostanie protokół, w którym wskazana będzie osoba zakwalifikowana do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Lista podstawowa osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego oraz lista rezerwowa, zostanie podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń GTBS Sp. z o.o. w Słupsku. Wybrany Najemca zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. W przypadku, gdy wybrany Najemca nie podpisze umowy najmu lokalu mieszkalnego w wyznaczonym terminie, zawarcie umowy najmu nastąpi z kolejną osobą zakwalifikowaną przez Komisję d/s kwalifikowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych z zasobów Spółki z listy rezerwowej.

 

Komisja d/s kwalifikowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych z zasobów Spółki przy weryfikacji wniosków w przypadku ww. lokalu mieszkalnego kierować się będzie w szczególności nw. priorytetami kwalifikacji przyszłych najemców mieszkań zgodnie z § 13 umowy Spółki:

 

 

– osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu stanowiącego własność Gminy Słupsk, które zobowiązały wyzbyć się tytułu prawnego do tego lokalu, z dniem objęcia lokalu w Spółce,

- rodziny zamieszkujące w lokalach przegęszczonych, tj. lokalach, których powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2,

- osoby niezbędne dla Gminy Słupsk z uwagi na potrzeby kadrowe, wskazane przez Wójta Gminy Słupsk,

- osoby zameldowane na stałe i zamieszkałe na terenie Gminy Słupsk przez okres nie krótszy niż dwanaście miesięcy, bezpośrednio przed terminem składania wniosków,

- dochód miesięczny w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie jest mniejszy niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie i nie większy niż 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie (ogłaszanego co pól roku przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”).

- dochód miesięczny na jedną osobę w  wieloosobowym gospodarstwie domowym (dwie i więcej osób) nie jest mniejszy niż 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie i nie większy niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie (ogłaszanego co pól roku przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”).

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, najemca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu podpisania umowy najmu nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

 

Osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego powinny spełniać kryterium dochodowe
 i posiadać dochody umożliwiające regulowanie czynszu wraz z opłatami eksploatacyjnymi.

 

 

JAKIE TRZEBA MIEĆ DOCHODY?

Przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe  (art.  30 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – wyliczenie na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie pomorskim ogłoszonego przez GUS w   III  kwartale 2009 r.   3.345,85 zł  - Obwieszczenie Prezesa  GUS  z dnia  27 listopada 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2009 r.)

Osoby ubiegające się o mieszkanie w TBS nie mogą zarabiać więcej niż:

-           5.219,53 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym

-           7.829,30 zł w gospodarstwie domowym dwuosobowym

-           9.569,14 zł w gospodarstwie domowym trzyosobowym

-         11.308,99 zł w gospodarstwie domowym czteroosobowym

-    13.048,83 zł w gospodarstwie domowym pięcioosobowym

-    14.788,67 zł w gospodarstwie domowym  sześcioosobowym

 

 

 

Wymagane dokumenty:  

1)      Wypełniony druk wniosku.

2)      Deklaracja o dochodach wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi
w „wykazie dokumentów, jakie należy załączyć do deklaracji o dochodach składanych wraz z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego”

 

Ogólne zasady dotyczące ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego w zasobach TBS określają przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późniejszymi zmianami).

Kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców określa umowa spółki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Kuleta 16-04-2010 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Iwona Jasińska 26-03-2013 12:28