Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o naborze kandydatów zainteresowanych zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego-dwupokojowego w Siemianicach przy ul. Kasztanowej 10/9 oraz zasady przydziału mieszkań.


INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW

ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY NAJMU

LOKALU MIESZKALNEGO - DWUPOKOJOWEGO

W SIEMIANICACH PRZY UL. KASZTANOWEJ 10/9

ORAZ ZASADY PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ

 1. Zarząd Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Jezierzycach sp. z o.o. Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk (GTBS) ogłasza nabór kandydatów zainteresowanych zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego dwupokojowego o łącznej pow. 46,10 m2 zlokalizowanego
  w miejscowości Siemianice przy ul. Kasztanowej 10.

 2. Ogólne zasady dotyczące ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego w zasobach GTBS określają przepisy ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 255 z późn. zm.).

 3. Kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców określa umowa spółki.

 4. Planowane zasiedlenie mieszkania nastąpi dnia 02.06.2016 r.

 5. Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Jezierzycach sp. z o.o., Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk w terminie od dnia 6.04.2016 r. do dnia 20.04.2016 r.

 6. Najemca, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego będzie zobowiązany do wpłaty kaucji mieszkaniowej w wysokości 12-to krotności miesięcznego czynszu, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu, płatnej przed datą podpisania umowy najmu. Wysokość kaucji na dzień 02.06.2016 r. wynosić będzie 5.255,40 zł.

 7. Wymagana jest wpłata partycypacji w wysokości 22 % aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego, tj. 42.799,24 zł. Kwota partycypacji podlega zwrotowi w przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu.

 8. Miesięczny czynsz na dzień 02.06.2016r. wynosić będzie 437,95 zł (9,50 zł/m2). Najemca dodatkowo ponosić będzie koszty związane z opłatami eksploatacyjnymi, tj. za wodę, ścieki, podgrzanie wody, centralne ogrzewanie, energię elektryczną w piwnicy i na klatce, abonament za legalizację wodomierzy, za konserwację instalacji domofonowej i antenowej oraz opłatę śmieciową. Opłaty eksploatacyjne w gospodarstwie domowym trzyosobowym wynoszą średnio 248,93 zł. Łącznie, zatem miesięczny czynsz wraz z opłatami za świadczenia w lokalu o pow. 46,10 m2 wyniesie około 686,88 zł (do łącznej sumy opłat należy doliczyć opłatę za zużycie energii elektrycznej w lokalu).

 9. Razem miesięczne należności w gospodarstwie domowym trzyosobowym mogą wynieść:

1. CZYNSZ

9,50zł/m2 x 46,10 m2

437,95 zł

2. OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA

zaliczka za centralne ogrzewanie

(ustalana jest dla każdego mieszkania

indywidualnie w zależności od stopnia

zużycia ciepła na podst. odczytu

podzielników ciepła w danym okresie)

np.2,00 zł x 46,10 m2

92,20 zł

zaliczka za wodę

2,70 zł x 2,00 m3 x 3 os.

16,20 zł

podgrzanie wody

15,00 zł x 1,50 m3 x 3 os.

67,50 zł

zaliczka za odprowadzenie ścieków

6,42 zł x 2,00m3 x 3 os.

38,52 zł

abonament za wodomierz

2,70 zł x 2 szt.

5,40 zł

opłata śmieciowa (gosp. domowe 3 os.) zaliczka

25,00 zł

energia w piwnicy, na klatce, ośw. zewn. przy budynku, urządzenia RTV

4,11 zł

domofon

0,00 zł

antena zbiorcza

0,00 zł

RAZEM pkt. 2

248,93 zł

RAZEM (1+ 2)

686,88

 1. Złożone wnioski będą weryfikowane przez Komisję d/s kwalifikowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych z zasobów Spółki, która sporządzi listę osób spełniających warunki formalne. Z posiedzenia Komisji d/s kwalifikowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych z zasobów Spółki sporządzony zostanie protokół, w którym wskazana będzie osoba zakwalifikowana do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

 2. Lista podstawowa osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego oraz lista rezerwowa, zostanie podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Sp. z o.o. Jezierzyce ul. Kolejowa 5.

 3. Wybrany Najemca zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego
  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. W przypadku, gdy wybrany Najemca nie podpisze umowy najmu lokalu mieszkalnego w wyznaczonym terminie, zawarcie umowy najmu nastąpi z kolejną osobą zakwalifikowaną przez Komisję d/s kwalifikowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych z zasobów Spółki z listy rezerwowej.

 4. Osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego powinny spełniać kryterium dochodowe i posiadać dochody umożliwiające regulowanie czynszu wraz z opłatami eksploatacyjnymi.

 5. Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach sp. z o.o. może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:

  1. osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,

  2. średni miesięczny dochód (przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe) gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu, nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie pomorskim, tj. 3.746,69 zł (Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2014 r.), więcej niż:

- o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

- o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

- o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób,

c) średni miesięczny dochód (przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe) gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu w innych przypadkach, niż wskazane w lit. "b", nie przekracza:

- 80% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

- 120% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

- 165% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

- 200% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

- 200% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

- iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie pomorskim tj. 3.746,69 zł (Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2014 r.) oraz współczynnika 1,2.

Przykład:

(dotyczy dochodów wskazanych w lit „b”)

Osoby ubiegające się o mieszkanie w GTBS nie mogą zarabiać więcej niż:

 • 5.844,84 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym,

 • 8.767,26 zł w gospodarstwie domowym dwuosobowym,

 • 10.715,54 zł w gospodarstwie domowym trzyosobowym,

 • 12.663,82 zł w gospodarstwie domowym czteroosobowym,

 • 14.612,10 zł w gospodarstwie domowym pięcioosobowym,

 • 16.560,38 zł w gospodarstwie domowym sześcioosobowym

 1. Priorytety kwalifikacji przyszłych najemców.

Komisja d/s kwalifikowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych z zasobów Spółki przy weryfikacji wniosków w przypadku ww. lokalu mieszkalnego kierować się będzie w szczególności nw. priorytetami kwalifikacji przyszłych najemców mieszkań zgodnie z § 13 umowy Spółki:

 1. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu stanowiącego własność Gminy Słupsk, które zobowiązały wyzbyć się tytułu prawnego do tego lokalu, z dniem objęcia lokalu w Spółce,

 2. rodziny zamieszkujące w lokalach przegęszczonych, tj. lokalach, których powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2,

 3. osoby niezbędne dla Gminy Słupsk z uwagi na potrzeby kadrowe, wskazane przez Wójta Gminy Słupsk,

 4. osoby zameldowane na stałe i zamieszkałe na terenie Gminy Słupsk przez okres nie krótszy niż dwanaście miesięcy, bezpośrednio przed terminem składania wniosków,

 5. dochód miesięczny w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie jest mniejszy niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie i nie większy niż 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie (ogłaszanego co pół roku przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”),

 6. dochód miesięczny na jedną osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym (dwie i więcej osób) nie jest mniejszy niż 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie i nie większy niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie (ogłaszanego co pól roku przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”).

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony druk wniosku.

 2. Deklaracja o dochodach wraz z wymaganymi załącznikami.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Jasińska 05-04-2016 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Jasińska 05-04-2016
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2016 14:34