Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dla kandydatów na najemców lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Gminnego TBS.


SPOŁECZNE BUDOWNICTWO CZYNSZOWE

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

 

 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego mogą być tworzone jako:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • spółki akcyjne,

 • spółdzielnie osób prawnych.

 

Przedmiotem działania TBS jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Wysokość czynszu w zasobach TBS - maksymalnie w skali roku - wynosić może 4% wartości odtworzeniowej lokalu i jest ustalana przez Zgromadzenie Wspólników TBS.

 

Czynsze za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez TBS powinny pokryć koszty eksploatacji budynków jak też spłatę kredytu (wraz z odsetkami) zaciągniętego na budowę.

 

KTO JEST UPRAWNIONY DO WYNAJMOWANIA MIESZKANIA W ZASOBACH TBS:

 

 • osoby fizyczne (indywidualne), które w dniu objęcia lokalu mieszkalnego nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości

 • dochód ich gospodarstw domowych, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie pomorskim, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:

 1. o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

 2. o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

 3. o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

 

 

SKĄD PIENIĄDZE NA BUDOWĘ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH:

 • budynki TBS zostały wybudowane z udziałem preferencyjnego kredytu oprocentowany z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego do 70% wartości przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego przedsięwzięcia (oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalone jest w stosunku rocznym jako stopa efektywna w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli w NBP),

 • dotacja z budżetu gminy w tym:

 1. działka przeznaczona pod budowę

 2. uzbrojenie techniczne terenu

 3. środki finansowe

 • partycypacja zakładów pracy dla wskazanych osób oraz partycypacja osób fizycznych będących najemcami

 • inne środki własne TBS.

JAKIE TRZEBA MIEĆ DOCHODY?

Przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe (art. 30 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego - wyliczenie na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie pomorskim ogłoszonego przez GUS w I kwartale 2014 r. 3.968,15 zł - Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2014 r.)

Osoby ubiegające się o mieszkanie w TBS nie mogą zarabiać więcej niż:

 • 6.190,32 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym

 • 9.285,48 zł w gospodarstwie domowym dwuosobowym

- 11.348,92 zł w gospodarstwie domowym trzyosobowym

 • 13.412,36 zł w gospodarstwie domowym czteroosobowym

- 15.475,80 zł w gospodarstwie domowym pięcioosobowym

- 17.539,24 zł w gospodarstwie domowym sześcioosobowym

 

 

 

 

 

 

USTALA SIĘ ZASADY ZASIEDLENIA POCZĄTKOWEGO OBOWIĄZUJĄCE W DNIU ZAWARCIA UMOWY NAJMU:

Minimalna powierzchnia użytkowa, jaką powinno posiadać mieszkanie oddawane w najem

 • w mieszkaniu o pu. 25 m2 - 1 osoba

 • w mieszkaniu o pu. 32 m2 - 2 osoby

 • w mieszkaniu o pu. 44 m2 - 3 osoby

 • w mieszkaniu o pu. 52 m2 - 4 osoby

 • w mieszkaniu o pu. 63 m2 - 5 osób

 • w mieszkaniu o pu. 69 m2 - 6 i więcej

 

 

 

 

JAKA WYSOKOŚĆ KAUCJI ZAPEZPIECZAJĄCEJ POKRYCIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU NAJMU - WPŁATA PRZED PODPISANIEM UMOWY.

 

Kaucja stanowi zabezpieczenie pokrycia ewentualnych kosztów uszkodzeń i napraw wyposażenia mieszkania spowodowanych przez najemcę. Kwota kaucji odpowiada 12-krotności miesięcznego czynszu i płatna jest przed podpisaniem umowy z TBS, jest ona bezwzględnie wymagalna.

 

 

 

 

 

PRZYKŁAD: KAUCJA - 12 - krotność miesięcznego czynszu

 

 

lokal mieszkalny o pow. 32,1 m2 3.659,40 zł

lokal mieszkalny o pow. 32,9 m2 3.750,60 zł

lokal mieszkalny o pow. 33,5 m2 3.819,00 zł

lokal mieszkalny o pow. 44,0 m2 5.016,00 zł

lokal mieszkalny o pow. 45,1 m2 5.141,40 zł

lokal mieszkalny o pow. 50,0 m2 5.700,00 zł

lokal mieszkalny o pow. 52,8 m2 6.019,20 zł

lokal mieszkalny o pow. 68,9 m2 7.854,60 zł

 

 

JAK WYSOKI BĘDZIE CZYNSZ?

Maksymalna wysokość rocznego czynszu w lokalach TBS nie może przekraczać 4% wartości lokalu.

Miesięczna stawka czynszu (bez opłat eksploatacyjnych ) za lokal mieszkalny aktualnie wynosi 9,50 zł/m2 dla zasobu mieszkaniowego położonego w Jezierzycach ul. Ogrodowa 2 i w Siemianicach ul. Kasztanowa 9,10,12,14; oraz 9,80 zł/m2 dla zasobu mieszkaniowego położonego w Siemianicach ul. Słupska 47, 49.

 

(9,80 zł/m2)

lokal mieszkalny o pow. 32,1 m2 314,58 zł

lokal mieszkalny o pow. 32,9 m2 322,42 zł

lokal mieszkalny o pow. 33,5 m2 328,30 zł

lokal mieszkalny o pow. 44,0 m2 431,20 zł

lokal mieszkalny o pow. 45,1 m2 441,98 zł

lokal mieszkalny o pow. 50,0 m2 490,00 zł

lokal mieszkalny o pow. 52,8 m2 517,44 zł

lokal mieszkalny o pow. 68,9 m2 675,22 zł

 

 

Najemca dodatkowo ponosi koszty związane z opłatami eksploatacyjnymi, tj. za:

 • zużytą wodę, odprowadzane ścieki, podgrzanie wody, centralne ogrzewanie, energię elektryczną (w piwnicy, na klatkach schodowych, oświetlenie zewnętrzne budynku, urządzenia zasilające RTV), opłatę śmieciową, abonament za legalizację wodomierzy, konserwację instalacji antenowej i domofonowej.

Lokale mieszkalne posiadają opomiarowanie zużytego ciepła oraz zużycia wody. Wszystko po to, aby każdy z najemców zapłacił za to, co zużyje. Przyczyni się to do zmniejszenia kosztów i wzrostu oszczędności.

 

 

 

 

 

 

 

Można przyjąć, że opłaty eksploatacyjne w lokalu o powierzchni np.:

- 32,1 m2 w rodzinie 2 osobowej wynosić mogą około 170 zł,

- 45 m2 w rodzinie 3 osobowej wynosić mogą około 250 zł,

- 50 m2 w rodzinie 4 osobowej wynosić mogą około 310 zł

 

 

Łącznie zatem czynsz wraz z opłatami eksploatacyjnymi wyniesie:

 • w lokalu o pow. 32,1 m2 i 2 osobowej rodzinie ok. 460 zł

 • w lokalu o pow. 45,0 m2 i 3 osobowej rodzinie ok. 660 zł

 • w lokalu o pow. 50,0 m2 i 4 osobowej rodzinie ok. 770 zł

 

Do obliczeń przyjęto, że osoba zużywa 3,0 m3 wody i tyle produkuje ścieków (każdy będzie płacił zaliczkę za wodę, odprowadzenie ścieków i podgrzanie wody w momencie zasiedlenia 1,5 m3 na osobę a następnie po okresie rozliczeniowym zaliczkę obliczoną jako średnie zużycie wody w danym lokalu) - koszt dostawy wody i odprowadzenia ścieków wynosi 9,12 zł/m3 (w tym woda 2,70 zł/m3, ścieki 6,42 zł/m3); koszt podgrzania wody 15,00 zł/m3, stawka za c.o. dostosowana jest do każdego mieszkania indywidualnie w zależności od stopnia zużycia ciepła odczytanego z podzielników w danym okresie rozliczeniowym, opłata śmieciowa (zaliczka) za odpady segregowane ustalona w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym 10,00 zł (1 os.), 18,00 zł (2 os.), 25,00 zł (3-4 os.), 30,00 zł (powyżej 4 os.) oraz oświetlenie klatki schodowej i piwnicy 4,11 zł od lokalu (Siemianice) 2,91 zł (Jezierzyce), abonament za legalizację wodomierzy 2,46 zł za każdy wodomierz.

Dodatkowo najemca we własnym zakresie będzie dokonywał zakupu gazu butlowego około 50-60 zł miesięcznie (dotyczy budynków mieszkalnych w miejscowości Jezierzyce ul. Ogrodowa 2 oraz w miejscowości Siemianice ul. Słupska 47 i 49). Do budynków przy ul. Kasztanowej w Siemianicach doprowadzony jest gaz ziemny.

Oczywiście są to wyliczenia orientacyjne, dokonane na podstawie okresu eksploatacyjnego w zrealizowanych przez nas zasobach mieszkaniowych.

 

 

Realizowane przez nas obiekty mieszkalne charakteryzują się podwyższonymi normami cieplnymi, dotyczącymi ścian zewn. budynku, posiadającymi jednocześnie tzw. ciepłą i szczelną stolarkę okienną i drzwiową.

 

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, najemca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu podpisania umowy najmu nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORYTETY KWALIFIKACJI PRZYSZŁYCH NAJEMCÓW:

 

Komisja d/s kwalifikowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych z zasobów Spółki przy weryfikacji wniosków w przypadku ww. lokalu mieszkalnego kierować się będzie w szczególności nw. priorytetami kwalifikacji przyszłych najemców mieszkań zgodnie z § 13 umowy Spółki:

 

- osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu stanowiącego własność Gminy Słupsk, które zobowiązały wyzbyć się tytułu prawnego do tego lokalu, z dniem objęcia lokalu w Spółce,

- rodziny zamieszkujące w lokalach przegęszczonych, tj. lokalach, których powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2,

- osoby niezbędne dla Gminy Słupsk z uwagi na potrzeby kadrowe, wskazane przez Wójta Gminy Słupsk,

- osoby zameldowane na stałe i zamieszkałe na terenie Gminy Słupsk przez okres nie krótszy niż dwanaście miesięcy, bezpośrednio przed terminem składania wniosków,

- dochód miesięczny w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie jest mniejszy niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie i nie większy niż 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie (ogłaszanego co pól roku przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”).

- dochód miesięczny na jedną osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym (dwie i więcej osób) nie jest mniejszy niż 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie i nie większy niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie (ogłaszanego co pól roku przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2014 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie pomorskim w I kwartale 2014 r. 3.968,15

(na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)

 

 

 

 1. dochód miesięczny w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie jest mniejszy niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie i nie większy niż 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie (ogłaszanego co pół roku przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”).

 

 

60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.380,89

80 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 3.174,52

 

 

 1. dochód miesięczny na jedną osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym (dwie i więcej osób) nie jest mniejszy niż 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie i nie większy niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie (ogłaszanego co pół roku przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”).”

 

 

50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 1.984,08

75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.976,11

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Jasińska 03-06-2014 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Jasińska 03-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Iwona Jasińska 11-06-2014 14:31