Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o naborze kandydatów zainteresowanych zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego - dwupokojowego w Siemianicach przy ul. Słupskiej 47/10 oraz zasady przydziału mieszkań.


 

 

 

INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW

ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY NAJMU

LOKALU MIESZKALNEGO - DWUPOKOJOWEGO

W SIEMIANICACH PRZY UL. SŁUPSKIEJ 47

ORAZ ZASADY PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ

 

Zarząd Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Jezierzycach sp. z o.o. ogłasza nabór kandydatów zainteresowanych zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego dwupokojowego o łącznej pow. 47,40 m2 zlokalizowanego w miejscowości Siemianice przy ul. Słupskiej 47. Planowane zasiedlenie mieszkania nastąpi dnia 14.06.2012 r.

Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie GTBS sp. z o.o., Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk
w terminie od dnia 02.04.2012 r. do dnia 23.04.2012 r.

 

Najemca, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego będzie zobowiązany do wpłaty kaucji mieszkaniowej w wysokości 12-to krotności miesięcznego czynszu, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu, płatnej przed datą podpisania umowy najmu. Wysokość kaucji na dzień 14.06.2012 r. wynosić będzie 5.176,08.

 

Wpłata partycypacji na lokal mieszkalny nie jest wymagana.

 

Miesięczny czynsz na dzień 14.06.2012 r. wynosić będzie 431,34 zł (9,10 zł/m2). Najemca dodatkowo ponosić będzie koszty związane z opłatami eksploatacyjnymi, tj. za wodę, ścieki, podgrzanie wody, wywóz nieczystości stałych, centralne ogrzewanie, energię elektryczną w piwnicy i na klatce, abonament za legalizację wodomierzy oraz za konserwację instalacji domofonowej i antenowej. Opłaty eksploatacyjne w gospodarstwie domowym dwuosobowym wynoszą średnio 257,13 zł. Łącznie, zatem miesięczny czynsz wraz z opłatami za świadczenia w lokalu o pow. 47,40 m2 wyniesie około 688,47 zł (do łącznej sumy opłat należy doliczyć opłatę za zużycie energii elektrycznej w lokalu oraz gaz butlowy).

 

Razem miesięczne należności w gospodarstwie domowym dwuosobowym mogą wynieść:

 

 

1

Czynsz:

9,10zł/m2 x 47,40 m2

= 431,34 zł

2

Opłaty za świadczenia:

 

 

- zaliczka za centralne ogrzewanie

(ustalana jest dla każdego mieszkania

indywidualnie w zależności od stopnia

zużycia ciepła na podst. odczytu

podzielników ciepła w danym okresie)

np.2,70 zł x 47,40 m2

= 127,98 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zaliczka za wodę

2,61 zł x 3,00 m3 (3m3/os) x 2 os.

= 15,66 zł

 

- zaliczka za odprowadzenie ścieków

5,51 zł x 3,00 m3 (3m3/os) x 2 os.

= 33,06 zł

 

 

- zaliczka za podgrzanie wody

15,00 zł x 1,5 m3 x 2 os.

= 45,00 zł

 

- abonament za wodomierz

2,46 zł x 2 szt.

= 4,92 zł

 

 

- wywóz nieczystości stałych

8,40 zł x 2 os

= 16,80 zł

 

 

- energia w piwnicy, na klatce, ośw. zewn. przy budynku, urządzenia RTV

 

= 4,10 zł

 

 

- domofon

 

= 2,68 zł

 

 

- antena zbiorcza

 

= 6,93zł

 

 

RAZEM pkt. 2

 

257,13 zł

 

RAZEM (1 +2)

 

 688,47

 

 

 

Złożone wnioski będą weryfikowane przez Komisję d/s kwalifikowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych z zasobów Spółki, która sporządzi listę osób spełniających warunki formalne. Z posiedzenia Komisji d/s kwalifikowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych z zasobów Spółki sporządzony zostanie protokół, w którym wskazana będzie osoba zakwalifikowana do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Lista podstawowa osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego oraz lista rezerwowa, zostanie podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie GTBS w Jezierzycach Sp. z o.o., Jezierzyce ul. Kolejowa 5. Wybrany Najemca zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego w terminie wskazanym przez GTBS. W przypadku, gdy Najemca nie podpisze umowy najmu w wyznaczonym terminie, zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nastąpi z kolejną osobą zakwalifikowaną przez Komisję d/s kwalifikowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych z zasobów Spółki z listy rezerwowej.

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, najemca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu podpisania umowy najmu nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

 

Osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego powinny spełniać kryterium dochodowe
i posiadać dochody umożliwiające regulowanie czynszu wraz z opłatami eksploatacyjnymi.

 

 

JAKIE TRZEBA MIEĆ DOCHODY?

Przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe (art. 30 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego - wyliczenie na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie pomorskim ogłoszonego przez GUS w III kwartale 2011 r. 3.646,08 - Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2011 r.)

Osoby ubiegające się o mieszkanie w TBS nie mogą zarabiać więcej niż:

  • 5.687,88 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym

  • 8.531,82 zł w gospodarstwie domowym dwuosobowym

  • 10.427,78 zł w gospodarstwie domowym trzyosobowym

  • 12.323,74 zł w gospodarstwie domowym czteroosobowym

- 14.219,70 zł w gospodarstwie domowym pięcioosobowym

- 16.115,66 zł w gospodarstwie domowym sześcioosobowym

 

Ogólne zasady dotyczące ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego w zasobach TBS określają przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późniejszymi zmianami).

Kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców określa umowa spółki.

 

 

PRIORYTETY KWALIFIKACJI PRZYSZŁYCH NAJEMCÓW:

 

Komisja d/s kwalifikowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych z zasobów Spółki przy weryfikacji wniosków kieruje się nw. priorytetami kwalifikacji przyszłych najemców mieszkań zgodnie z § 13 umowy Spółki:

 

- osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu stanowiącego własność Gminy Słupsk, które zobowiązały wyzbyć się tytułu prawnego do tego lokalu, z dniem objęcia lokalu w Spółce,

- rodziny zamieszkujące w lokalach przegęszczonych, tj. lokalach, których powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2,

- osoby niezbędne dla Gminy Słupsk z uwagi na potrzeby kadrowe, wskazane przez Wójta Gminy Słupsk,

- osoby zameldowane na stałe i zamieszkałe na terenie Gminy Słupsk przez okres nie krótszy niż dwanaście miesięcy, bezpośrednio przed terminem składania wniosków,

- dochód miesięczny w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie jest mniejszy niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie i nie większy niż 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie (ogłaszanego co pól roku przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”).

- dochód miesięczny na jedną osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym (dwie i więcej osób) nie jest mniejszy niż 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie i nie większy niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie (ogłaszanego co pól roku przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”).

 

Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2011 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie pomorskim w III kwartale 2011 r. 3.646,08

(na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)

 

  1. dochód miesięczny w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie jest mniejszy niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie i nie większy niż 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie (ogłaszanego co pół roku przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”).

 

60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.187,65

80 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.916,86 zł

 

  1. dochód miesięczny na jedną osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym (dwie i więcej osób) nie jest mniejszy niż 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie i nie większy niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie (ogłaszanego co pół roku przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”).”

 

50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 1.823,04

75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.734,56

 

 

 

2

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Jasińska 29-03-2012 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Jasińska 29-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Iwona Jasińska 26-03-2013 12:13